V SŁUPSKI BIEG CHARYTATYWNY NA RZECZ ZWIERZĄT – „POBIEGNIJ – POMOŻESZ!”

REGULAMIN
V SŁUPSKIEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ ZWIERZĄT
 „POBIEGNIJ – POMOŻESZ!”

I. ORGANIZATORZY I PARTNERZY
1. Organizatorem V SŁUPSKIEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ ZWIERZĄT – „POBIEGNIJ – POMOŻESZ!” jest
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku oraz „Fundacja Wychowanie przez Sport”

II.TERMIN I MIEJSCE
1. V Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” odbędzie się w dniu 7 października 2017 roku (sobota).
2. Start nastąpi ze Stadionu 650 – lecia w Słupsku po “Biegu Przyjaciół Zwierząt” ok godz. 13:30. Wszyscy uczestnicy biegu muszą stawić się najpóźniej 20 minut przed startem.
3. Długość tras V Słupskiego Biegu Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz!” wynosi 7 km.
4. Ok godz. 13:00 odbędzie się start biegu na 800m „Bieg Przyjaciół Zwierząt”. W biegu może uczestniczyć każdy! Bieg będzie miał luźną formułę przyjacielską, tak więc z dystansem poradzi sobie każdy. Zgłoszenia do biegu https://domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=222

4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

III.WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W V Słupskim Biegu Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” mogą wziąć udział osoby, które do dnia 7 października 2017 r. do godz. 12.30 dokonały zgłoszenia – wykupu cegiełki o wartości co najmniej 30zł i wypełniły formularz zgłoszeniowy.
2. Zapisów na bieg można dokonać do dnia 1 października 2017 r. do godz. 23.59 na stronie: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/lista.php?LP_impr=116
3. Rejestracja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w dniu 7 października 2017 roku w godz. 11.00 – 12.30 w Biurze Biegu znajdującym się przy stadionie 650 –lecia ul. Madalińskiego 1.
4. Każdy zawodnik deklarujący chęć udziału w V Słupskim Biegu Charytatywnym na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” z chwilą rejestracji oświadcza, że jest zdolny do udziału w V Słupskim Biegu dla Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”, a w szczególności że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału przez niego w tym wydarzeniu. Z chwilą rejestracji, o której mowa powyżej zawodnik oświadcza również, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z jego ustawową odpowiedzialnością jako organizatora imprezy sportowej i jest świadom osobistej odpowiedzialności w przypadku zaistniałych szkód lub nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie zapewnia szatni i przechowalni odzieży oraz pryszniców dla uczestników biegu.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
8. Uczestnicy zezwalają na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania biegu charytatywnego V Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” Uczestnicy upoważniają Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami. Ponadto zezwalają na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.
9. Warunkiem uczestnictwa w biegu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda jej rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona na formularzu zgłoszeniowym.

IV.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się poprzez wykup cegiełki oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez uczestnika biegu formularza zgłoszeniowego i wykup cegiełki najpóźniej do godz. 12.30 dnia 7 października 2017 r.
3. Wykup cegiełki jako opłaty startowej wynosi co najmniej 30zł.
4. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną osobę.

V.KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Impreza ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały jednak nagrody, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników, którzy posiadają wykupioną cegiełkę, po zakończeniu biegu.
2. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest przedstawienie Organizatorowi wykupionej cegiełki wraz z numerem startowym przez zawodnika. Nagrody nie będą wydawane osobie innej niż zarejestrowana pod danym numerem startowym.
3. Organizator zapewnia uczestnikom wodę do picia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników V Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy zapewniony przez organizatora, przypięty z przodu do koszulki.
3. Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą chipów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania chipa do buta (chipa należy wpleść w sznurowadła). Po biegu każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie.
4. Numer startowy stanowi własność uczestnika biegu.
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi V Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”
7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

Strona wydarzenia na FB  

Sponsorzy: